Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V rámci prevence rizikového chování se na naší škole uskutečnily ve třech dnech od 19. do 23. 11. dvouhodinové interaktivní preventivní programy pro žáky 5., 6. a 8. ročníku.

Ve spolupráci s PČR v Šumperku a metodičkou prevence se žáci účastnili dvou projektů:

Tvoje cesta on-linem
Cílem besedy bylo ukázat dětem na vybraných příkladech způsoby jakými internetoví predátoři oslovují své oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Děti se dozvěděly na koho se mohou v případě problémů obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat. V rámci besedy byl kladen důraz na vysvětlení rizik spojených s provozováním sextingu a nastínění právního rámce souvisejícího s pořizováním a sdílením intimního materiálu. V neposlední řadě byla věnována pozornost řádnému zabezpečení přístupových údajů a hesel k různým účtům.

Tvoje cesta načisto
Program primární protidrogové prevence Tvoje cesta načisto byl veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proložené soutěžní hrou a doplněné odborným výkladem policisty k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. V určitých momentech dochází k interaktivnímu přerušení filmové prezentace za účelem kladení a zodpovídání situačních otázek nebo podání doplňujících informací týkajících se jednání protagonistů příběhu. Výklad byl doplněn ukázkami rekvizit, např. testerem na drogy, simulačními brýlemi apod.

Cílem takto zaměřené prezentace byl prostřednictvím prezentovaného příběhu, zfilmovaného na základě skutečného příběhu, žáky účinně oslovit a povzbudit v nich vlastní přesvědčení ke správnému rozhodování o vlastním těle, vlastním zdraví a ukotvit v nich uvážlivý přístup k legálním a nelegálním návykovým látkám a závislostem.

Jana Winklerová,
metodik prevence rizikového chování a negativních jevů