Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V letošním školním roce – 2021/2022 – ukončí Základní školu v Hanušovicích celkem 46 žáků. Po přijímacím řízení na střední školy bude pokračovat v dalším vzdělávání 23 žáků – v učebním oboru a 21 žáků – ve studijních oborech ukončených maturitní zkouškou. 2 žáci neprojevili zájem o další vzdělávání. Výběru budoucího povolání předcházely aktuální informace výchovné poradkyně – PaedDr. Vladimíry Žídkové – na úvodních třídních schůzkách v měsíci září 2021, její pravidelná poradenská a konzultační činnost v podobě individuálního a skupinového poradenství, nabídka testů profesní orientace realizované ve spolupráci se Školským poradenským zařízením – PPP a SPC Šumperk, aplikace pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior realizovaná se žáky 8. tříd v praxi, zasílání informací ze středních škol přímo na školní e-maily vycházejících žáků, osobní konzultace se žáky i jejich rodiči o správné volbě střední školy s humanitním či technickým zaměřením.

Pro příští rok opět nabídneme vycházejícím žákům nábory profesních odborníků do hodin občanské výchovy a setkání vycházejících žáků se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje, které bylo zrušeno z důvodu epidemiologické situace. Již druhým rokem výchovná poradkyně pracuje v projektu: ,,Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje,“ který zahrnuje spolupráci s regionálními středními školami a seznámení s nabídkou oborů, s budoucími zaměstnavateli, další vzdělávání výchovné poradkyně účastí na vzdělávacích seminářích i setkávání s odborníky na soft skills, hard skills, nadané děti, program pro kariérové poradce, mentoring, sdílení zkušeností kariérových poradců s ostatními kariérovými poradci Olomouckého kraje, schůzky kariérových poradců dané oblasti, práce s nadanými žáky a jejich zapojení do různých soutěží a olympiád, individuální a skupinové poradenství pro žáky domovské školy. Výchovná poradkyně školy se účastní také pravidelných setkání metodika Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělání organizovaných Mgr. Markétou Horákovou – PPP a SPC Šumperk a při nezájmu žáků o další vzdělávání na střední škole spolupracuje s Bc. Michaelou Vrbovou v rámci projektu MAS Horní Pomoraví o.p.s. – Hanušovice společné.

PaedDr. Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy

 

  Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 (formát PDF)