Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Co předcházelo úspěšnému přijetí vycházejích žáků na střední školy ve školním roce 2022/2023?

Ve školním roce 2022/2023, podobně jako v předchozích letech, zajišťovala výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Hanušovice – paní PaedDr. Vladimíra Žídková – pro vycházející žáky ze sedmých, osmých a devátých tříd exkurzi na Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Šumperku – 5. 10. 2022 a 12. 10. 2022, kde se žáci seznámili se situací na trhu práce, se žádanými profesemi a jejich odměňováním i s nabídkou středních škol – studijních i učebních oborů, s podmínkami přijímacího řízení na jednotlivých školách i se stipendii Olomouckého kraje včetně firemních a jesenických.

Velmi úspěšné byly i nábory profesních odborníků ze středních škol do hodin občanské výchovy 9. ročníků – září 2022 – listopad 2022. Připravené prezentace zástupců středních škol přiblížily vycházejícím žákům důležité informace spjaté se středoškolským studiem – počty přijímaných žáků, podmínky přijímacího řízení, odborné exkurze, kurzy, školní výlety, výměnné zahraniční pobyty žáků, ubytování, školní stravování, využití volného času.

K nejzdařilejším akcím v souvislosti s kariérovým poradenstvím patřil 20. ročník setkání žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje, který se uskutečnil 14. 11. 2022 v době konání třídních schůzek. 25 středních škol, zástupci IPS Úřadu práce z Hanušovic i ze Šumperka včetně zástupců projektu Hanušovice společné předávali žákům aktuální informace o studiu ve středních školách i o nabídce svých služeb.

Úspěšný byl také Vánoční poradenský den – 8. 12. 2022 – určený pro žáky naší školy spjatý s volbou budoucího povolání a správným výběrem středních škol. Žáci a jejich rodiče měli možnost získat aktuální informace z oblasti kariérového poradenství.

Žáci byli pravidelně seznamováni se Dny otevřených dveří na středních školách i s nově otevíranými studijními i učebními obory. Výchovná poradkyně pro žáky objednala Atlasy školství Olomouckého kraje, kde byly uvedeny veškeré informace o středních školách, přihláškách, zápisovém lístku, přijetí, odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí žáka ke studiu atd.

Aktuální a důležité informace spjaté s volbou povolání byly zveřejněny na školním webu ZŠ a MŠ Hanušovice – hlavní stránka i v sekci: výchovné poradenství.

V rámci spolupráce s projektem Hanušovice společné se vycházející žáci z nižších ročníků pod vedením paní Bc. Michaely Vrbové, DiS. zúčastnili exkurzí na střední školy, např. na Střední školu řemesel do Šumperka – 1. 12. 2022, na Odborné učiliště a Praktickou školu do Mohelnice – 7. 12. 2022, na Střední školu gastronomie, farmářství a služeb do Jeseníku – 16. 2. 2023.
Každoročně se žáci 8. a 9. ročníků zúčastňují akce: „TECHNOhrátky“ ve Středním odborném učilišti opravárenském v Králíkách, kde se zábavnou a soutěžní formou seznamují s učebními a studijními obory. Žáci naší školy se této akce zúčastnili 3. 5. 2023 pod vedením Bc. Jana Vrby, DiS.

Výchovná poradkyně je již 3. rokem zapojena do projektu „Implementace krajského akčního plánu II Olomouckého kraje.“ Žákům a jejich rodičům poskytuje poradenskou a konzultační činnost formou individuálního a skupinového poradenství, zúčastňuje se prezenčního i online vzdělávání – hard skills, soft skills, nadané děti, mentoring, program pro kariérového poradce, sdílí zkušenosti s ostatními kariérovými poradci, zúčastňuje se schůzek kariérových poradců regionu, komunikuje s rodiči, s žáky, s kolegy ve škole, zná nabídku budoucích zaměstnavatelů i studijních a učebních oborů na středních školách.

Rovněž výchovná poradkyně spolupracuje s metodičkou Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání – s paní Mgr. Markétou Horákovou. Při své práci využívá metodickým materiálů tohoto projektu určených pro pracovníky školního poradenského pracoviště – např. „Úvod do problematiky řešení prevence předčasných odchodů v ČR,“ „Základy přístupu, techniky a strategie vedení poradenského rozhovoru,“ „Skutečné příběhy dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání,“ „Odpovědi na nejčastější otázky pracovníků Školních poradenských center v problematice předčasných odchodů ze vzdělávání,“ „Příklady dobré praxe,“ atd. Žákům zprostředkovává vzorové výukové hodiny včetně výukového filmu: „Dokončené vzdělání – vstupenka do života s finanční jistotou“. Film je zaměřen na propagaci podpory polytechnického vzdělávání v Olomouckém kraji a na podporu kariérového poradenství ve školách.

Žáci 8. a 9. ročníků využili při výběru správné střední školy aplikace pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior. Tato aplikace pomáhá žákům dozvědět se více o sobě a lépe plánovat svoji budoucnost.

Paní PaedDr. Vladimíra Žídková předala dětem vzory pro vyplnění přihlášek na střední školy včetně zápisových lístků. Některým žákům předložila i vzory pro zpracování odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí žáka ke studiu. Pro poslední opozdilce s odevzdáním přihlášek ve 2. kole přijímacího řízení zajistila vybraný obor na střední škole.

Zároveň informovala o finanční a materiální podpoře sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů při středoškolském studiu – finanční podpora na úplatu za vzdělávání, školní stravování, jízdné, ubytování, školní potřeby včetně zajištění personální podpory vzdělávání romských žáků a studentů v jednotlivých ročnících školy.

Výchovná poradkyně školy nabídla žákům a jejich rodičům účast na akcích spjatých s důležitým životním rozhodnutím – volbou povolání – Scholaris 2022 – 8. 11. 2022 – Gymnázium Šumperk – nabídka středních škol – studijní a učební obory – prezentace jednotlivých oborů, dny otevřených dveří, stipendia Olomouckého kraje, jesenická stipendia, firemní stipendia, aktuální informace Úřadu práce Šumperk, nabídka aktivit školských poradenských zařízení – PPP a SPC Šumperk – test profesní orientace, Burza práce a vzdělávání 2022 – 18. 10. 2022 – Kulturní dům Šumperk – prezentační výstava nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouckého kraje a spolupracujících středních a vysokých škol, poradenství Úřadu práce ČR při volbě povolání – volná místa, rekvalifikace, možnost osobního setkání s personalisty regionálních firem, živá knihovna – interaktivní představení povolání ve spolupráci s firmami, soutěže pro žáky ZŠ a SŠ na stáncích vystavovatelů o hodnotné ceny, slosování návštěvních kartiček žáků základních škol.

Exkurze do Pivovaru Hanušovice – 24. 5. 2023 se uskutečnila pro žáky 9. ročníků za pedagogického doprovodu třídních učitelů 9.A – paní Mgr. Mariana Felnerová a 9.B – paní Mgr. Pavla Rulíšková.

Všichni žáci, kteří si podali přihlášku ke studiu ve střední škole a odevzdali včas zápisový lístek, byli přijati, přestože se v tomto školním roce hlásilo na střední školy více než 5 000 uchazečů.

BLAHOPŘEJI!!!!
Přeji všem vycházejícím žákům mnoho úspěchů v dalším vzdělávání.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy


Výsledky přijímacího řízení 2022/2023

ročník obor počet chlapci dívky
VII. učební 2 0 2
VIII. učební 7 3 4
IX. studijní 21 10 11
IX. učební 16 13 3
Celkem   46 26 20

P.S. 2 žáci nepokračují v dalším vzdělávání ve střední škole
 

Výsledky přijímacího řízení – seznam škol