Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Vážení rodiče,

jistě jste si na Škole on-line všimli, že známky Vašich dětí jsou rozděleny do 5 sloupců a nad každým sloupcem je uveden název, který odpovídá váze známky ve vztahu k celkové klasifikaci. Vztah mezi názvem známky a její vahou je následující:

Velká známka – váha 1,0
Střední známka – váha 0,75
Malá známka – váha 0,5
Motivační známka – váha 0,25
Malá motivační známka – váha 0,1

Váha známky udává, jak je známka důležitá – čím větší číslo, tím větší důležitost známka bude mít. Tato skutečnost se projeví v rámci hodnocení distanční výuky, kdy známky, které děti v této době získaly, odpovídají nejčastěji váze 0,1 (malá motivační známka) nebo 0,25 (motivační známka). Pro upřesnění uvádíme jednoduchý příklad:

Pokud má žák čtyři jedničky s vahou 0,25 (motivační známka) z doby distanční výuky a ve škole dostane jednu trojku s vahou 1,0 (velká známka), je výsledná známka, kterou by teoreticky mohl dostat na vysvědčení 2.

Výpočet se provádí tak, že každá známka se vynásobí svou vahou, výsledky se sečtou a následně vydělí součtem vah. Výpočet předchozího příkladu:

(0,25 x 1) + (0,25 x 1) + (0,25 x 1) + (0,25 x 1) + (1,0 x 3) = 4 (známky vynásobené vahou a sečtené)

0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 1,0 = 2 (součet vah známek)

4 : 2 = 2

Na předběžnou známku, která by odpovídala hodnocení Vašeho dítěte za dané pololetí, a která zohledňuje všechny známky s jejich odpovídající vahou, se můžete podívat na Škole on-line v sekci hodnocení u Vašeho dítěte. Chceme ale upozornit, že na výslednou známku na vysvědčení má vliv i pohled vyučujícího, neboť výsledná známka není jenom matematický průměr dosažených známek, ale i celkový přístup k danému předmětu.

Pokud budete mít k této problematice nějaké dotazy, kontaktujte prosím třídního učitele, učitele daného předmětu nebo vedení školy a my Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Také Vás chceme upozornit na plánované rodičovské schůzky, které by se měly uskutečnit v týdnu 4. – 8. 1. 2021. Jejich organizace a průběh bude záviset na aktuální pandemické situaci a budete o nich včas informování.