Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pondělí 3. října 2022 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění či užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření za využití speciálních učebnic a kompenzačních pomůcek.

Náplní této informativní schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce, poskytnout informace při domácí přípravě žáků, zodpovědět veškeré dotazy směřující k zařazení žáka do integrace včetně komplexního a kontrolního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců, správný výběr cizího jazyka jako jedné z forem volitelných předmětů, využití testů profesní orientace při zodpovědném výběru střední školy i budoucího povolání. Rodičům byla vysvětlena realizace pedagogické prevence formou doučování z jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci Šablon III Národní podpory vzdělávání.

Dalším námětem uvedeného setkání bylo poskytnout rodičů informace souvisejících s legislativou na téma společného vzdělávání dle novely vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění novely č. 270/2017 Sb.

Zákonní zástupci žáků byli podrobně informováni o možnostech poskytnutí podpůrných opatření. Zpočátku prostřednictvím 1. stupně bez využití služeb pedagogicko-psychologické poradny formou Plánu pedagogické podpory, který bude nejméně 3 měsíce realizován a následně školou vyhodnocen. Pokud se vyučující bude domnívat, že se u žáka projevuje porucha učení či chování, nabídne rodičům vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru. Podpůrná opatření se týkají také vyrovnávání podmínek u přijímacího řízení na střední školy navýšením časového limitu – 25% – 50% a úpravy podmínek při ukončování studia.

Novinkou v souvislosti s kontrolními speciálně pedagogickými vyšetřeními je skutečnost, že zákonný zástupce nejdříve objedná své dítě ve školském poradenském zařízení a následně pak požádá třídního učitele žáka o zpracování Pedagogické zprávy školy a podepíše písemnou žádost o vyšetření.

Ráda bych touto cestou poděkovala za účast a poskytnuté informace pro rodiče paní Mgr. Anně Podgrabinské, paní Mgr. Marcele Pudilové a paní Bc. Ladě Ahlgren.

PaedDr. Vladimíra Žídková
výchovná poradkyně školy