Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Je pro nás důležité vědět, co se děje v našem městě? Potřebujeme znát, které záležitosti právě řeší náš městský úřad? Proč? Jakým způsobem můžeme získat informace o záležitostech týkajících se města a městského úřadu?

Jedním ze základních znaků demokracie je právo občanů na informace o činnosti orgánů, které platí ze svých daní. Právo občana na informace je předpokladem fungování demokratického systému. Informovanost občanů je předpokladem uplatňování jejich dalších práv. Jen tehdy, mají-li občané volný přístup k informacím, mohou se účastnit veřejného života a kontrolovat orgány veřejné správy.

Listina základních práv a svobod zaručuje právo na informace ve svém článku 17, odst. 1, a stanoví, že i obce/města jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.

V rámci vyučovacího předmětu občanské výchovy pod vedením paní učitelky PaedDr. Vladimíry Žídkové zavítali žáci 9. ročníků v pátek 16. září 2022 na Městský úřad v Hanušovicích, aby získali potřebné znalosti, vědomosti, dovednosti a postoje:

 • Znalosti, vědomosti:
 • zjistit, kde se nachází městský úřad a seznámit se s jeho činnostmi
 • vyjmenovat, kterými záležitostmi se zabývají některé obory městského úřadu
 • seznámit se s povinnostmi úředníků
 • Dovednosti:
 • rozvíjet komunikativní dovednosti
 • umět se informovat na úřadu ohledně vyřízení vlastních záležitostí
 • používat vhodné formulace při komunikaci s úřady
 • procvičit si písemný projev v kontaktu s úřady
 • Postoje:
 • vystupovat slušně při vyřizování záležitostí na úřadu
 • požadovat od úředníků plnění jejich povinností
 • rozpoznat svá občanská práva a povinnosti
 • získané poznatky a dovednosti používat v osobním životě

Na Městském úřadě v Hanušovicích nás mile přivítala paní Ing. Vlasta Pichová, tajemnice města, která nás provedla městským úřadem, a seznámila nás s jednotlivým odbory města, s pracovišti úřadu a jejich funkcemi i s jednotlivými úředníky, kteří žákům sdělili své kompetence. Řekla nám, že úřad je povinen na naše dotazy odpovědět a my máme, až na některé zákonem stanovené výjimky, právo přesvědčit se o pravdivosti této odpovědi nahlédnutím do příslušných podkladů, z nichž můžeme pořizovat výpisy a kopie.

Z postavení úředníků vyplývají určité povinnosti. Je však v našem zájmu jejich povinnosti znát, abychom se jich mohli v případě potřeby domáhat. To ovšem neznamená, že bychom měli vůči úředníkům zapomínat na pravidla slušného chování.

Děkujeme také starostovi města – panu Marku Kostkovi, že nám umožnil v rámci školního vzdělávacího programu: „Učíme se spolu pro život“ získat pro žáky potřebné znalosti, dovednosti a postoje v souvislosti s tematickým celkem občanské výchovy v 9. ročníku: „Na úřadu,“ jež uplatní v praktickém životě.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
vyučující občanské výchovy