Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia.

 1. Podle kterých právních předpisů se postupuje?
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 353/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
 1. K čemu slouží zápisový lístek?
  Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole.
 1. K čemu se vztahuje povinnost odevzdat zápisový lístek?
  Tato povinnost se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia, nevztahuje se na jiné formy vzdělávání (dálkové, večerní, kombinované, distanční), nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou a zkrácené studium s výučním listem.
 1. Kde obdrží uchazeč zápisový lístek?
  Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. U cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud nepobývá na území České republiky. Při vydání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.
 1. Jaký je postup při odevzdávání zápisového lístku?
  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

  To neplatí v případech kdy:

    • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání
    • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělávání v „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně §62 nebo §88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 1. Kde se vydává zápisový lístek?
  Zápisový lístek se vzorem pro vyplnění se vydává zákonným zástupcům žáka proti podpisu na vrátnici ZŠ a MŠ Hanušovice v týdnu od 13.3. – 17.3.2023 od 6:00 – 9:00 hodin a od 11:00 – 16:00 hodin. 
   
 2. Kde se vydává náhradní zápisový lístek?
  V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek – ZŠ a MŠ Hanušovice. Součásti žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil a neuplatní ve střední škole.

 

Bližší informace a případné dotazy ráda zodpoví na pracovním e-mailu: vladimira.zidkova@zshanusovice.cz

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy