Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Potvrzení odeslání formuláře

Děkujeme za vyplnění a odeslání formuláře.

Vaše data byla v pořádku odeslána.

Formuláře pro přijetí do 1. třídy:

Žádost o přijetí do 1. třídy – word pdf
Informovaný souhlas – wordpdf
Souhlas s GDPR – wordpdf

Formulář žádosti o odklad školní docházky:

Žádost o odklad – wordpdf

Všechny formuláře je možné vyplnit v programu Word nebo vytisknout formát pdf a vyplnit ručně. V případě, že nemáte žádnou z uvedených možností, dostanete formuláře osobně při zápisu dítěte.

 


Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinné školní docházce v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt, nebo ve škole jiného zřizovatele (kraj, soukromý zřizovatel), je nutno tuto skutečnost oznámit základní škole v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud tuto důležitou informaci zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k povinné školní docházce.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinné školní docházce lze ze strany zákonného zástupce považovat za porušení jeho právních povinností, respektive za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.

© 2010 - 2024 ZŠ a MŠ Hanušovice

Výhradní práva na veškeré materiály na webu zshanusovice.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu zshanusovice.cz a to pouze písemnou formou.